CECCAR site

Stagiari

Art. 1. Cursurile de pregătire în vederea prezentării la examenele pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat se organizează de C.E.C.C.A.R., la nivel central şi prin filialele sale, care pot apela la unităţi de învăţământ economic acreditate în acest sens.

Absolvirea cursurilor va fi atestată printr-un certificat, eliberat de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Art. 2. Cadrul tematic pentru desfăşurarea cursurilor de instruire şi pregătire în vederea prezentării la examenul pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi de contabil autorizat are caracter obligatoriu pentru toţi organizatorii de cursuri.

Tematica poate fi actualizată de către Consiliul Superior, iar organizatorii pot dezvolta şi anunţa teme, fără ca aceasta să fie în detrimentul fondului de timp prevăzut prin tematică pentru fiecare temă.

Art. 3. Fondul de timp, aferent fiecărei discipline, ce se va afecta cursurilor de pregătire pentru dobândirea calităţii de contabil autorizat va fi de:

160 ore pentru candidaţii cu studii medii, din care:

– 70 ore pentru disciplina contabilitate (financiară şi de gestiune);

– 30 ore pentru disciplina fiscalitate;

– 30 ore pentru disciplina drept comercial;

– 30 ore pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R. şi Codul etic national al profesionistilor contabili.

210 ore pentru candidaţii cu studii superioare, din care:

– 80 ore pentru disciplina contabilitate (financiară şi de gestiune);

– 25 ore pentru disciplina fiscalitate;

– 25 ore pentru disciplina drept comercial;

– 30 ore pentru disciplina audit financiar;

– 30 ore pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R. şi Codul etic national al profesionistilor contabili, expertiza contabilă şi controlul financiar;

– 20 ore pentru evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor.

Art. 4. Pentru pregătirea candidaţilor pentru dobândirea calităţii de expert contabil, pe baza disciplinelor prevăzute, se va afecta un fond de timp total de 240 ore, defalcat pe discipline, astfel:

– 90 ore pentru disciplina contabilitate (financiară şi de gestiune);

– 30 ore pentru disciplina fiscalitate;

– 30 ore pentru disciplina drept comercial;

– 30 ore pentru disciplina audit financiar;

– 20 ore pentru disciplina evaluarea economică şi financiară a întreprinderilor;

– 30 ore pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare a C.E.C.C.A.R., Codul etic national al profesionistilor contabili şi expertiza contabilă;

– 10 ore pentru control financiar.

Art. 5. Nerespectarea prevederilor prezentelor Norme atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, potrivit legii, a persoanelor vinovate.

Art. 6. Frecventarea cursurilor prevăzute la art. 3 şi 4 de către candidaţii la examenele pentru dobândirea calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat nu este obligatorie şi nu garantează dobândirea calităţii. Numai promovarea examenelor, în conformitate cu reglementările în vigoare, conferă candidatului calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat.

Art. 7. La încheierea fiecărui curs, filiala organizatoare va înainta Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. o informare detaliată asupra modului de organizare şi desfăşurare a cursului, numărul participanţilor, probleme (sugestii şi propuneri) apărute şi soluţionate sau care necesită rezolvare la nivelul altor organisme sau instituţii.

Informarea va cuprinde şi anexa cuprinzând cursanţii, în vederea aprobării eliberării certificatelor de absolvent.

Art. 8. Secţiunile, pe categorii profesionale, Departamentul de control general şi Secretariatul general al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România vor asigura aplicarea prezentelor Norme şi vor raporta semestrial Consiliului Superior.